Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu www.motorhaus.cz platné od 1.1.2014

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách, které provozuje Petr Šustai ( dále jen "prodávající" ).

Prodávající:

Petr Šustai

Nivky 33

628 00, BRNO | Česká Republika

IČ: 42692717 DIČ: CZ6607201106

Registrován u Živnostenského úřadu města Brna, spisová značka 370200

Místo podnikání:

čtyřkolky Hombráč

Pohankova 8

628 00, BRNO | Česká Republika

více info viz kontakty

Kupující

Fyzická, nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu www.motorhaus.cz

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky nebo emailem. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Podání objednávky je považováno za uzavření kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo adresa prodejny prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

2.a Předmět objednávky a závazky prodávajícího

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které má být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Zboží je zpravidla expedováno do 1 - 5 pracovních dnů.

2.b Závazky kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží.

3. Termín dodání zboží

Zboží bude expedováno dopravci co nejdříve od přijetí objednávky a doručeno kupujícímu dle pravidel dopravce. V případě že by se expedice objednávky protáhla na více než 10 pracovních dnů od objednání, bude zákazník informován.

3.a Dopravce

Dopravu zajišťuje dopravce dle aktuální nabídky eshopu. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. V případě, že prodejce zvolí přepravu, která je dle ceníku dopravy levnější než původní přeprava objednaná, bude konečná cena objednávky o tento rozdíl ponížena. 

3.b Převzetí dodávky

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout! Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

4. Způsob úhrady

Úhrada probíhá v hotovosti, platební kartou, na dobírku v hotovosti i platební kartou, platbou předem, bankovním převodem nebo online platbou skrze platební terminál GoPay či Paypal. Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je povinnen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adresu obchod@hombrac.cz. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet) a to do 30 pracovních dnů od převzetí zboží zpět na prodejnu. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží (tam i zpět) hradí kupující. Prodávající si vyhrazuje právo odečíst kupujícímu z kupní ceny náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu bylo-li zboží použito či poškozeno.

6. Ostatní ustanovení

V případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

7. Reklamace

7.a Kupující

Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího.

7.b Prodávající

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Kupující souhlasí s prodloužením lhůty pro vyřízení reklamace. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající. 

7.c Plnění reklamace

Forma plnění reklamační řízení je na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, zpravidla však probíhá následující formou:

 1. oprava vadného zboží ve lhůtě 30 resp. 60 dnů u zboží od zahraničních dodavatelů
 2. výměna vadného zboží za nový kus ve lhůtě 30 dnů
 3. sleva z kupní ceny ve lhůtě 7 dnů a to formou výplaty bankovním převodem
 4. výměna zboží za jiné s možností doplatku nebo vyplacení přeplatlku 

7.d Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace zaniká při:

 • porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou

 • chybným zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy

 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití

 • poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním nevhodným způsobem

 • v případě neplnění garančního servisu (tolerance 5%) je-li u produktu tento servis záruční podmínkou

V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

8. Záruční lhůty

Záruční lhůta začíná běžet okamžikem převzetí zboží do osobního vlastnictví a to následovně:

 • 24 měsíců pro koncové zákazníky

 • 12 měsíců pro zákazníky kupující zboží na IČ (dříve IČO)

 • 0 - 24 měsíců pro bazarové zboží, takto zkrácená záruční lhůta je vždy uvedena u prodávaného výrobku a zákazník je o její délce touto formou předem informován, snížená záruční lhůta je vždy také uvedena v dokladu potvrzujícím zakoupení zboží ( daňový doklad, paragon )

 • záruční lhůtu nelze zaměňovat s pojmem:  omezení životnosti, životnost - prodávající si vyhrazuje právo na zkrácení či omezení životnosti produktu nebo její části
 • záruku nelze uplatnit na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

9. Garanční prohlídky

U všech námi prodávaných motorových strojů se vyžadují pravidelné garanční prohlídky. Garanční prohlídky jsou nezbytnou podmínkou pro plynutí záruční lhůty.

 • garanční servis není třeba navštěvovat v naší provozovně, ale lze ho provádět například v moto servisu v místě bydliště, podmínkou však je v případě reklamace stroje doložit paragony o pravidelném provádění servisních prohlídek vč. zápisů do servisní knihy
 • garanční prohlídkou se rozumí placená služba viz ceník prací

Stroje podléhající garančnímu servisu:

dětské 2T čtyřkolky po 6, 12 a 18 měsících od koupě skútry Kentoya pravidelně každých 2000Km *
dětské 4T čtyřkolky po 6, 12 a 18 měsících od koupě skútry "ostatní" pravidelně každých 1500Km *
čtyřkolky 150 - 800ccm pravidelně každých 1000Km * mopedy a motorky pravidelně každých 1500Km *
elektro čtyřkolky po 8 a 16 měsících od koupě motorová kola každé 3 měsíce provozu
UTV a Buggy pravidelně každých 1000Km * elektro kola po 6, 12 a 18 měsících od koupě
    vodní skútr 1x ročně po ukončení provozu

* první garanční prohlídka je vždy ve 300Km po zakoupení a poté dle rozpisu nebo po 12 měsících od koupě,podle situace která nastane dříve